Sett eleven i sentrum

En god skole for FrP er en skole hvor eleven settes i fokus. Opplegg og læring skal være basert på elevens ferdigheter og kunnskap. Derfor er det svært viktig at vi sørger for at skolene har de beste lærerene, tilpassende utfordringer til elevene, og et godt sosialt miljø på skolen. Dette har FrP i regjering…

Tidenes satsing på vei

Veiene i Norge har i tiår blitt nedprioritert av vekslende regjeringer, som har ført til at vi har et voldsomt vedlikeholdsetterslep, utrygge skoleveier og kollektivløsninger som fører til en vanskelig hverdag for folk flest. Nå er vi nødt å prioritere de viktige sakene, som blant annet å sørge for at alle for en god vei…

Norge må ha fokus på trygghet og rettferdighet

Norge blir i dag sett på som et av de tryggeste og mest rettferdige landene i verden. Vi er ikke utsatt for ekstrem terrorisme, krig eller korrupsjon slik vi ser i enkelte andre land. Likevel lever vi i en verden som er i utvikling, og Norge er heller ikke fullstendig vernet mot vold og kriminalitet….

Ja til mobbeombud i hele Norge

I elevundersøkelsen i 2014 svarte 3,9 prosent av elevene at de følte seg mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. I 2015 var prosenten nede på 3,7. Prosenten går nedover og målet til FrP er å få den ned på 0. For at vi skal få stopp på mobbingen er vi nødt til…