Sett eleven i sentrum

En god skole for FrP er en skole hvor eleven settes i fokus. Opplegg og læring skal være basert på elevens ferdigheter og kunnskap. Derfor er det svært viktig at vi sørger for at skolene har de beste lærerene, tilpassende utfordringer til elevene, og et godt sosialt miljø på skolen. Dette har FrP i regjering satt fokus på.

De tre siste årene har vi etter- og videreutdannet over 5000 lærere, det gjør vi for å sikre at god og kunnskapsrik læring. I tillegg har vi satt i gang tiltak for kompetanseheving hos yrkesfaglærere. Yrkesfagelever bør få muligheten til mer praksis fremfor masse teori. Vi har også økt lærlingtilskuddet slik at flere arbeidsplasser kan ansette lærlinger, og dermed kan flere yrkesfagelever fullføre utdanningen sin. Bedriften får ett tilskudd alt etter hvilken type lærling som blir ansatt.

Er det noe FrP tar på alvor, så er det mobbing. Og for å senke mobbingen i skolen har vi satt i gang et prøveprosjekt med mobbeombud. Det er vanskelig å få øye på mobbingen som skjer blant ungdommen i skolen, og derfor skal eksperter i mobbeombudet fokusere på dette. I tillegg ønsker FrP også mer åpenhet i skolen, og dette utfører vi ved å gjøre nasjonale prøver lett tilgjengelig for foreldre og elever, samt satt i gang med å vedta loven for elevenes rett til å evaluere undervisningen.

Vi ønsker også at elevene skal få muligheten til å velge mellom flere fag, inkludert praktiske fag i ungdomsskolen. Fremmedspråk må man kunne velge bort, og sidemål bør gjøres valgfritt for alle elever. Fritt skolevalg, hvor alle har rett til å gå på den lokale skolen, men skal kunne velge om de ønsker et annet skoletilbud – både offentlig og privat – og at dette skal betales av det offentlige er noe vi jobber med å få gjennomført. FrP vet at ikke alle passer inn i den samme skolen, og det skal vi fortsette å kjempe for.

Det er ikke tvil om at FrP har gjort skolen bedre, mer moderne og tilpasset den for hver enkelte elev. Siden vi inntok regjeringskontorene har vi satset stort på elevenes skolehverdag. Og vi skal fortsette å legge et godt grunnlag for elevene, for de er fremtiden. Vi skal sørge for at hver enkelt elev føler seg velkommen, kunnskapsrik og klar til å drive samfunnet den gang de er ferdig utdannet.

Andrea Christina Gonzalez
Agder FpU

Tidenes satsing på vei

Veiene i Norge har i tiår blitt nedprioritert av vekslende regjeringer, som har ført til at vi har et voldsomt vedlikeholdsetterslep, utrygge skoleveier og kollektivløsninger som fører til en vanskelig hverdag for folk flest. Nå er vi nødt å prioritere de viktige sakene, som blant annet å sørge for at alle for en god vei å kjøre til skolen, jobben eller butikken.

Tidligere regjeringer har valgt å nedprioritere å investere for fremtiden og bygge landet. H-FrP-regjeringen har derfor satt i gang arbeidet med å opprette et eget utbyggingsselskap for vei for å få mer effektiv bygging av veier i Norge. Vi har økt satsing på fylkesveier og økt fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorveistrekningene. I tillegg for første gang på tiår redusert vedlikeholdsetterslepet i samferdselssektoren.

Bare i Kristiansand har veiutbyggingen økt kraftig siden regjeringsskiftet i 2013. I sommeren 2015 ble det klart at Nye Veier AS skulle holde til i Kristiansand-regionen, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kunne fortelle at den nye veireformen skulle sørge for at det ble bygd veier dobbel så raskt. Veiselskapet Nye Veier AS etablertes for å få fart på veiutbyggingen og innen de neste 20 årene skal selskapet ha sørget for utbygging av blant annet ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand og ny E39 fra Kristiansand til Stavanger. Utbyggingen av E39 starter i 2018.

Vei og samferdsel er høyt prioritert hos FrP, og vi kommer til å fortsette med utbygging av tryggere veier og redusere vedlikeholdsetterslepet. Lokalt er det høyst viktig med utbyggingen av blant annet E39 da strekningen har høy samfunnsnytte, og bidrar til å knytte sammen bo- og arbeidsområder. Med slike tiltak kan vi forsikre oss om at veiene i Norge bidrar til lettere, raskere og tryggere reisemuligheter rundt om i landet.

Andrea Christina Gonzalez
Agder FpU

Norge må ha fokus på trygghet og rettferdighet

Norge blir i dag sett på som et av de tryggeste og mest rettferdige landene i verden. Vi er ikke utsatt for ekstrem terrorisme, krig eller korrupsjon slik vi ser i enkelte andre land. Likevel lever vi i en verden som er i utvikling, og Norge er heller ikke fullstendig vernet mot vold og kriminalitet. Derfor er satsing på politi, øking av strafferammen og hjelp til ofrene for kriminalitet noe Fremskrittspartiet prioriterer høyt.

For å senke kriminaliteten i samfunnet er vi nødt å gjøre politiet mer synlig i gatene. Vi er nødt til å skaffe de nødvendige ressursene og sikre toppmoderne utstyr, for å kunne sikre en trygg hverdag. Vi er også nødt til å ha nok midler til å ansette de som eksaminerer fra politihøyskolen. FrP-H-regjeringen har allerede opprettet hundrevis av nye politistillinger som gjør at målet på to polititjenestemenn per 1000 innbygger kan bli oppnådd.

Andre som har mindre trygghet i hverdagen er de som blir utsatt for vold, seksuell omgang som barn, bortføring eller drap. Derfor stopper vi utbetaling av barnebidrag og ytelser til personer som har bortført barn. Vi ønsker at de som er ofre for kriminalitet får et sterkere fokus fremfor de som utfører kriminaliteten. Vi vil også ha strengere straffer og økt satsing på oppklaring innenfor voldtekt og seksuelle overgrep. I tillegg vil vi opprette et eget offer- og pårørendeombud.

Strafferammene i Norge i dag er altfor små, og FrP har ett sterkt fokus på strengere straffer for alle typer kriminalitet. Vi mener at maksimumsstraffen skal opp fra 21 til 30 år. Strafferabatten som innebærer at folk som begår ti lovbrudd kun blir dømt for to lovbrudd skal vekk. De som begår kriminalitet skal straffes for den og ikke få en mildere straff hvis de utfører mer kriminalitet.

En annen gruppe utsatte er de prostituerte, som nå lever under sexkjøpsloven og må drive med prostitusjon i det skjulte. Vi vil avskaffe sexkjøpsloven fordi den får uheldige konsekvenser, og det er ingen lovgivning som tar vare på sexarbeidernes arbeidsforhold og rettigheter. Sexarbeid er et yrke, men de prostituerte blir sett på som kriminelle i Norge. Sexarbeidere føler seg mer utsatt og sett ned på enn noen gang. Retten til å bestemme over egen kropp er en sentral ide hos FrP. Hvis en person av egen fri vilje vil drive med sexhandel, bør ikke staten stoppe dette. Trusler mot sexarbeidere og HIV-smitte er mye større i land som har kriminalisert sexarbeid.

Vi har også økt antall tvangsreturer av ulovlige innvandrere i året til 7 800, hvor vi prioriterer de kriminelle. Siden FrP-H-regjeringen tok over har vi sendt ut over syv kriminelle utlendinger hver eneste dag. For å kunne senke kriminaliteten i Norge er vi nødt å prioritere utvisning av de utenlandske kriminelle. Det er en stor trygghetsutfordring når myndighetene ikke har kontroll på identiteten til asylsøkerne som kommer til Norge. Det ønsker vi å gjøre noe med. Asylsøkere bør settes på lukkede mottak frem til deres oppholdssituasjon er avklart.

FrP jobber for fult med å sikre våre rettigheter og tryggheten vår. Vi sørger for at Norge forblir et trygt land å bo i. Vi er nødt til å ta kriminalitet på alvor, og dermed styrke de etatene vi har for å beskytte oss. For oss i FrP er det viktig at hvert eneste menneske skal være trygge, slik at de kan ha kontroll over sitt eget liv.

Andrea Christina Gonzalez
Agder FpU

Ja til mobbeombud i hele Norge

I elevundersøkelsen i 2014 svarte 3,9 prosent av elevene at de følte seg mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. I 2015 var prosenten nede på 3,7. Prosenten går nedover og målet til FrP er å få den ned på 0. For at vi skal få stopp på mobbingen er vi nødt til å sørge for at eleven blir sett og hørt. FrP har flere tiltak for å stoppe mobbingen, som at vi ønsker å innføre et mobbeombud.

Den siste tiden har vi hørt hvordan mobbing kan ødAndrea Christina Gonzalez 2elegge barn og voksne. For et år siden hørte vi om 13 år gamle Odin som dessverre tok sitt eget liv etter flere år med mobbing. Og i januar kunne vi lese om en 13 år gammel jente, som etter flere år med mobbing, sultet seg selv og døde av avmagring. For FrP er det uaktuelt at barn tar sitt eget liv fordi de blir mobbet. Mobbeombud kan redde livet til de barna som føler at hverdagen blir for tøff på grunn av mobbing. Derfor har vi startet en prøveordning med mobbeombud. Dette ombudet skal forhindre mobbingen før den skjer. Mye av mobbingen forekommer uten at de voksne er klar over det eller klarer å få øye på det. Hele 32,6% av de som blir mobbet sier de voksne ikke visste om mobbingen, da sier det seg selv at vi trenger spesialister inn i skolen slik at vi kan forebygge mobbingen.

I 2012 ble ordningen innført i Buskerud fylkeskommune. Buskerud har utviklet god kompetanse mot mobbing, og denne kompetansen etterspørres nå i hele Norge. Bodil Jenssen Houg, som er ansvarlig for ordningen med mobbeombud, reiser rundt til skoler i hele Norge og deler sine erfaringer. Buskerud har altså hatt stor suksess med denne ombudet, og vi i FrP ønsker at denne suksessen skal bli en realitet i hele Norge. I dag har også fylkene Hordaland, Nordland og Østfold en prøveordning med mobbeombudet. Det er bra at disse fylkene har fått innført ombudet, men jeg skulle gjerne sett at prøveordningen med mobbeombud ble utvidet til flere fylkeskommuner.

Det er på tide at noen tar ansvar og sørger for at mobbingen blir redusert, og vi i FrP har klare og gode tiltak å vise til. Vi må gjøre det som kan gjøres for å forebygge mobbing, hjelpe underveis og i ettertid. Fylkene som har innført mobbeombud har gode resultater å vise. Derfor er det på tide at vi får mobbeombudet på plass i hele Norge. Vi er nødt å ta elevens fremtid på alvor, og ta mobbingen ved roten.

Andrea Christina Gonzalez
Agder FpU

Aktiv dødshjelp

I dag er aktiv dødshjelp ulovlig i Norge. Men er det riktig å tvinge mennesker til å leve med smerter den siste tiden, hvis de selv ønsker en fredfull død?12003135_916220601748374_3337955562291353982_n