Vil ha personlig økonomi inn i Agderskolene

En periode tilbake skrev Aftenposten at inkassogjelden til de mellom 18 og 25 år økte med over 50 prosent fra 2015 til 2016. Tall fra inkassoselskapet Kredinor viser at aldersgruppen skylder 235 millioner kroner.
 
Luksusfellen med kredittkort
Agder FpU mener at fylkespolitikerne må vise handlekraft. Det er skremmende å se hvor mange unge i dag som skaffer seg kredittkortgjeld på så en så kort periode. Det virker som om de glemmer at dette er penger som skal betales tilbake. Agder FpU ønsker og oppfordrer til å ha personlig økonomi som valgfag på videregående skoler og ungdomskoler nettopp fordi det bidrar til en bedre bevisstgjøring rundt egen pengebruk.
 
Agderkommunene først
Fylkeskommunene bør gå ut som forsøksfylker for en ordning med personlig økonomi inn i de videregående skolene og sette et godt eksempel nasjonalt. Personlig økonomi er noe av det viktigste man lærer i livet, og det er på sin plass at dette kommer inn i læreplanen på de videregående skolene, eksempelvis i samfunnsfag eller matematikk.

Økonomisk frihet er en av Agder FpUs kjernesaker, og økonomiarbeidet er noe av det mest sentrale og kritiske i en organisasjon. Politikere fra Vest-Agder og Aust-Agder FrP har stor innflytelse, og de kan absolutt få igjennom en søknad om fylkeskommunene som forsøksfylker. Enten personlig økonomi kommer inn i ett eksisterende fag, eller et eget selvstendig fag, blir Agder FpU fornøyde.
 
Smart økonomi
Fagfolk og eksperter innen økonomi er alle enige om at personlig økonomi må få en større plass i skolen. Agder FpU mener det er fornuftig å høre på ekspertene. Det er viktig å lære de unge om personlig økonomi, og hvordan de skal spare og bruke penger. Politikere på venstresiden som argumenterer for mer kunst og håndverk i grunnskolen bør lytte til fagfolk, og ikke komme med forslag rett ut av det blå.

Andreas Gravdahl
Økonomiansvarlig i Agder FpU

Sett eleven i sentrum

En god skole for FrP er en skole hvor eleven settes i fokus. Opplegg og læring skal være basert på elevens ferdigheter og kunnskap. Derfor er det svært viktig at vi sørger for at skolene har de beste lærerene, tilpassende utfordringer til elevene, og et godt sosialt miljø på skolen. Dette har FrP i regjering satt fokus på.

De tre siste årene har vi etter- og videreutdannet over 5000 lærere, det gjør vi for å sikre at god og kunnskapsrik læring. I tillegg har vi satt i gang tiltak for kompetanseheving hos yrkesfaglærere. Yrkesfagelever bør få muligheten til mer praksis fremfor masse teori. Vi har også økt lærlingtilskuddet slik at flere arbeidsplasser kan ansette lærlinger, og dermed kan flere yrkesfagelever fullføre utdanningen sin. Bedriften får ett tilskudd alt etter hvilken type lærling som blir ansatt.

Er det noe FrP tar på alvor, så er det mobbing. Og for å senke mobbingen i skolen har vi satt i gang et prøveprosjekt med mobbeombud. Det er vanskelig å få øye på mobbingen som skjer blant ungdommen i skolen, og derfor skal eksperter i mobbeombudet fokusere på dette. I tillegg ønsker FrP også mer åpenhet i skolen, og dette utfører vi ved å gjøre nasjonale prøver lett tilgjengelig for foreldre og elever, samt satt i gang med å vedta loven for elevenes rett til å evaluere undervisningen.

Vi ønsker også at elevene skal få muligheten til å velge mellom flere fag, inkludert praktiske fag i ungdomsskolen. Fremmedspråk må man kunne velge bort, og sidemål bør gjøres valgfritt for alle elever. Fritt skolevalg, hvor alle har rett til å gå på den lokale skolen, men skal kunne velge om de ønsker et annet skoletilbud – både offentlig og privat – og at dette skal betales av det offentlige er noe vi jobber med å få gjennomført. FrP vet at ikke alle passer inn i den samme skolen, og det skal vi fortsette å kjempe for.

Det er ikke tvil om at FrP har gjort skolen bedre, mer moderne og tilpasset den for hver enkelte elev. Siden vi inntok regjeringskontorene har vi satset stort på elevenes skolehverdag. Og vi skal fortsette å legge et godt grunnlag for elevene, for de er fremtiden. Vi skal sørge for at hver enkelt elev føler seg velkommen, kunnskapsrik og klar til å drive samfunnet den gang de er ferdig utdannet.

Andrea Christina Gonzalez
Agder FpU

Tidenes satsing på vei

Veiene i Norge har i tiår blitt nedprioritert av vekslende regjeringer, som har ført til at vi har et voldsomt vedlikeholdsetterslep, utrygge skoleveier og kollektivløsninger som fører til en vanskelig hverdag for folk flest. Nå er vi nødt å prioritere de viktige sakene, som blant annet å sørge for at alle for en god vei å kjøre til skolen, jobben eller butikken.

Tidligere regjeringer har valgt å nedprioritere å investere for fremtiden og bygge landet. H-FrP-regjeringen har derfor satt i gang arbeidet med å opprette et eget utbyggingsselskap for vei for å få mer effektiv bygging av veier i Norge. Vi har økt satsing på fylkesveier og økt fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorveistrekningene. I tillegg for første gang på tiår redusert vedlikeholdsetterslepet i samferdselssektoren.

Bare i Kristiansand har veiutbyggingen økt kraftig siden regjeringsskiftet i 2013. I sommeren 2015 ble det klart at Nye Veier AS skulle holde til i Kristiansand-regionen, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kunne fortelle at den nye veireformen skulle sørge for at det ble bygd veier dobbel så raskt. Veiselskapet Nye Veier AS etablertes for å få fart på veiutbyggingen og innen de neste 20 årene skal selskapet ha sørget for utbygging av blant annet ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand og ny E39 fra Kristiansand til Stavanger. Utbyggingen av E39 starter i 2018.

Vei og samferdsel er høyt prioritert hos FrP, og vi kommer til å fortsette med utbygging av tryggere veier og redusere vedlikeholdsetterslepet. Lokalt er det høyst viktig med utbyggingen av blant annet E39 da strekningen har høy samfunnsnytte, og bidrar til å knytte sammen bo- og arbeidsområder. Med slike tiltak kan vi forsikre oss om at veiene i Norge bidrar til lettere, raskere og tryggere reisemuligheter rundt om i landet.

Andrea Christina Gonzalez
Agder FpU

Norge må ha fokus på trygghet og rettferdighet

Norge blir i dag sett på som et av de tryggeste og mest rettferdige landene i verden. Vi er ikke utsatt for ekstrem terrorisme, krig eller korrupsjon slik vi ser i enkelte andre land. Likevel lever vi i en verden som er i utvikling, og Norge er heller ikke fullstendig vernet mot vold og kriminalitet. Derfor er satsing på politi, øking av strafferammen og hjelp til ofrene for kriminalitet noe Fremskrittspartiet prioriterer høyt.

For å senke kriminaliteten i samfunnet er vi nødt å gjøre politiet mer synlig i gatene. Vi er nødt til å skaffe de nødvendige ressursene og sikre toppmoderne utstyr, for å kunne sikre en trygg hverdag. Vi er også nødt til å ha nok midler til å ansette de som eksaminerer fra politihøyskolen. FrP-H-regjeringen har allerede opprettet hundrevis av nye politistillinger som gjør at målet på to polititjenestemenn per 1000 innbygger kan bli oppnådd.

Andre som har mindre trygghet i hverdagen er de som blir utsatt for vold, seksuell omgang som barn, bortføring eller drap. Derfor stopper vi utbetaling av barnebidrag og ytelser til personer som har bortført barn. Vi ønsker at de som er ofre for kriminalitet får et sterkere fokus fremfor de som utfører kriminaliteten. Vi vil også ha strengere straffer og økt satsing på oppklaring innenfor voldtekt og seksuelle overgrep. I tillegg vil vi opprette et eget offer- og pårørendeombud.

Strafferammene i Norge i dag er altfor små, og FrP har ett sterkt fokus på strengere straffer for alle typer kriminalitet. Vi mener at maksimumsstraffen skal opp fra 21 til 30 år. Strafferabatten som innebærer at folk som begår ti lovbrudd kun blir dømt for to lovbrudd skal vekk. De som begår kriminalitet skal straffes for den og ikke få en mildere straff hvis de utfører mer kriminalitet.

En annen gruppe utsatte er de prostituerte, som nå lever under sexkjøpsloven og må drive med prostitusjon i det skjulte. Vi vil avskaffe sexkjøpsloven fordi den får uheldige konsekvenser, og det er ingen lovgivning som tar vare på sexarbeidernes arbeidsforhold og rettigheter. Sexarbeid er et yrke, men de prostituerte blir sett på som kriminelle i Norge. Sexarbeidere føler seg mer utsatt og sett ned på enn noen gang. Retten til å bestemme over egen kropp er en sentral ide hos FrP. Hvis en person av egen fri vilje vil drive med sexhandel, bør ikke staten stoppe dette. Trusler mot sexarbeidere og HIV-smitte er mye større i land som har kriminalisert sexarbeid.

Vi har også økt antall tvangsreturer av ulovlige innvandrere i året til 7 800, hvor vi prioriterer de kriminelle. Siden FrP-H-regjeringen tok over har vi sendt ut over syv kriminelle utlendinger hver eneste dag. For å kunne senke kriminaliteten i Norge er vi nødt å prioritere utvisning av de utenlandske kriminelle. Det er en stor trygghetsutfordring når myndighetene ikke har kontroll på identiteten til asylsøkerne som kommer til Norge. Det ønsker vi å gjøre noe med. Asylsøkere bør settes på lukkede mottak frem til deres oppholdssituasjon er avklart.

FrP jobber for fult med å sikre våre rettigheter og tryggheten vår. Vi sørger for at Norge forblir et trygt land å bo i. Vi er nødt til å ta kriminalitet på alvor, og dermed styrke de etatene vi har for å beskytte oss. For oss i FrP er det viktig at hvert eneste menneske skal være trygge, slik at de kan ha kontroll over sitt eget liv.

Andrea Christina Gonzalez
Agder FpU

Ja til mobbeombud i hele Norge

I elevundersøkelsen i 2014 svarte 3,9 prosent av elevene at de følte seg mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. I 2015 var prosenten nede på 3,7. Prosenten går nedover og målet til FrP er å få den ned på 0. For at vi skal få stopp på mobbingen er vi nødt til å sørge for at eleven blir sett og hørt. FrP har flere tiltak for å stoppe mobbingen, som at vi ønsker å innføre et mobbeombud.

Den siste tiden har vi hørt hvordan mobbing kan ødAndrea Christina Gonzalez 2elegge barn og voksne. For et år siden hørte vi om 13 år gamle Odin som dessverre tok sitt eget liv etter flere år med mobbing. Og i januar kunne vi lese om en 13 år gammel jente, som etter flere år med mobbing, sultet seg selv og døde av avmagring. For FrP er det uaktuelt at barn tar sitt eget liv fordi de blir mobbet. Mobbeombud kan redde livet til de barna som føler at hverdagen blir for tøff på grunn av mobbing. Derfor har vi startet en prøveordning med mobbeombud. Dette ombudet skal forhindre mobbingen før den skjer. Mye av mobbingen forekommer uten at de voksne er klar over det eller klarer å få øye på det. Hele 32,6% av de som blir mobbet sier de voksne ikke visste om mobbingen, da sier det seg selv at vi trenger spesialister inn i skolen slik at vi kan forebygge mobbingen.

I 2012 ble ordningen innført i Buskerud fylkeskommune. Buskerud har utviklet god kompetanse mot mobbing, og denne kompetansen etterspørres nå i hele Norge. Bodil Jenssen Houg, som er ansvarlig for ordningen med mobbeombud, reiser rundt til skoler i hele Norge og deler sine erfaringer. Buskerud har altså hatt stor suksess med denne ombudet, og vi i FrP ønsker at denne suksessen skal bli en realitet i hele Norge. I dag har også fylkene Hordaland, Nordland og Østfold en prøveordning med mobbeombudet. Det er bra at disse fylkene har fått innført ombudet, men jeg skulle gjerne sett at prøveordningen med mobbeombud ble utvidet til flere fylkeskommuner.

Det er på tide at noen tar ansvar og sørger for at mobbingen blir redusert, og vi i FrP har klare og gode tiltak å vise til. Vi må gjøre det som kan gjøres for å forebygge mobbing, hjelpe underveis og i ettertid. Fylkene som har innført mobbeombud har gode resultater å vise. Derfor er det på tide at vi får mobbeombudet på plass i hele Norge. Vi er nødt å ta elevens fremtid på alvor, og ta mobbingen ved roten.

Andrea Christina Gonzalez
Agder FpU

Når NRK-lisensen forverres

Når den såkalte NRK-ekspertgruppen ledet av Tore Olaf Rimmereid, nå ikke ønsker at noen skal kunne unnslippe NRK-lisensen, er det som et gufs fra fortiden da de rødgrønne styrte.

Agder FpU ønsker ikke å gjøre om lisensen til en boligskatt, den er allerede urettferdig nok. Enkelte med plomberte fjernsynsapparat, slipper nå ikke unna. Hensikten med den nye ordningen er at man skal modernisere finansieringen av NRK og gjøre den mer «rettferdig». Tanken er at alle som eier en smarttelefon eller et nettbrett har muligheten til å se på NRK, og bør derfor betale for et produkt de kanskje ikke bruker.

Agder FpU stiller seg kritisk til den nye ordningen. Det vil ikke nødvendigvis bli mer rettferdig av den grunn av at man nå krever betaling av hele samfunnet fremfor kun de som bruker NRK. Det blir heller ikke rettferdig at alle nå skal betale for en vare de ikke nødvendigvis benytter seg av.

Skal det være «rettferdig» at en kanals overlevelse blir fullstendig statsfinansiert? Det kan argumenteres med at den nye lisensen vil innbringe hele 300 millioner kroner til NRK. Hva med de andre kanalenes overlevelse? Blir det ikke urettferdig at kanaler som eksempelvis TV2 og TVNorge får betydelig mindre å rutte med? Dagligvarekjedene blir ikke statsfinansierte, og skulle samme prinsipp blitt implementert her, så ville det betydd at du måtte eksempelvis betalt en KIWI-avgift, bare fordi du har en slik butikk i nærområdet. Agder FpU er tilhengere av et fritt marked med like konkurransevilkår.

Det er med det ikke rettferdig å straffe alle boligeiere, for en kanals overlevelse. Agder FpU mener derfor at lisensordningen fjernes og at NRK kommersialiseres.

Andreas Gravdahl
Kasserer
Agder FpU

Tja til fraværsgrense

Den 13. mai arrangerte de andre ungdomspartiene i Vest-Agder en streik mot den nye fraværsgrensen, som regjeringen, med Høyre i spissen ønsker å innføre fra høsten av. Også mine medlemmer i Agder FpU var invitert, i og med at FpU også har tatt avstand fra denne omtalte fraværsgrensen. Det til tross for at jeg fremdeles har til gode å høre et eneste godt argument mot det å stille krav til elevene.

Siden jeg meldte meg inn i politikken i 2011 har jeg vært vitne til mye rart. Jeg har tross alt vært med på tre skolevalgkamper hvor jeg selv har vært skoledebattant i en av dem. Jeg har blitt beskyldt for å ville la flyktninger drukne i Middelhavet, for å kun ønske å gi skattekutt til Norges aller rikeste, og for å ønske arbeidsmiljøloven tilbake til middelalderen.  Det har også kommet beskyldninger fra meg, både sanne og halvsanne mot de andre partiene. Jeg skal heller ikke legge skjul på at jeg har brukt sleipe debattriks som å kaste sjokolade til jublende skolelever under debattene. Jeg tror at ungdomspolitikere i skoledebatter er nok så like, vi har alle noen triks for å fremheve våre løsninger for elevene. Dog synes jeg at debatten rundt fraværsgrensen skiller seg fra andre debatter, og naturlig nok også fra skolevalgene. Denne debatten skiller seg fra de andre fordi det er mange som mener noe, uten at noen faktisk er helt sikre på hva disse nye reglene dreier seg om.

Rød Ungdom er et av partiene som har ytt mye motstand mot de nye fraværsreglene, og jeg skal unntaksvis gi dem mye skryt i denne sammenhengen. Ikke bare fordi de har vært saklige, men også fordi de bruker reelle argumenter, som det virker som de andre partiene har stilt seg bak. Deres argument er at det er de psykisk syke som vil komme dårligst ut med de nye reglene, ikke skulkerne. Det i seg selv er et forholdsvis godt argument, om det er riktig.  Likevel forstår jeg ikke at man kan basere hele sin mostand mot fraværsgrensen på at det er de psykisk syke som kommer dårligst ut med fraværsgrensen, og at den vil resultere i en såkalt «dropout-garanti». Om det er gruppen elever som er psykisk syke som er problemet når det gjelder innføringen av grensen, så bør vel innsatsen legges inn for å hjelpe denne gruppen, fremfor å kjempe mot fraværsgrensen som skal hindre skulk i den videregående skolen.

Jeg forstår det er fristende å være mot noe så upopulært som det å stille krav til elevene. Det er også svært vanskelig å forsvare upopulær politikk når man tilsynelatende er gutten eller jenten som rekker opp hånden og spør om læreren ikke skal sjekke leksene. I det lange løp tjener flertallet på det, men man risikerer å ha et kjipt påfølgende friminutt. Om vi skal basere politikk på kortsiktige løsninger fremfor å tenke langsiktig, tror jeg vi kjapt får et problem.

Som FpUer skulle jeg ønske debatten dreide seg om noe annet enn om man var for eller imot fraværsgrensen. Jeg skulle ønske den handlet om hvordan elvenes skoledag skal organiseres, hvilke skoler elvene får gå på og valgfriheten i skolehverdagen deres. For med vår politikk ville aldri debatten om fraværsgrense vært reell. Vi ønsker å likestille de private skolene med det offentlige, gi skolene stor grad av autonomi over sitt eget pedagogiske opplegg og la staten betale for det. Med en slik modell ville det vært opp til skoleeier om skolen skal ha fraværsgrense eller ikke, og vi som politikere hadde sluppet å ta stilling til spørsmålet. Fraværsgrensen ville vært opp til den enkelte elev, elvenes foreldre og skoleeier, ikke opp til Høyre, Arbeiderpartiet eller Fremskrittspartiet. Men, så lenge den offentlige skolen er hovedregelen, så er det rett at vi som politikere legger retningslinjene for den. Og jeg har fremdeles til gode å høre noen gode argumenter mot å stille krav til elevene, kanskje i form for en eller annen fraværsgrense.

Andreas R. K. Jacobsen
Formann, Agder FpU

Nei til monopol på videregående utdanning

Vi er stadig oftere vitne til at våre folkevalgte, med unntak av FrP, Høyre og KrF, forsøker å stikke kjepper i hjulene for KV Vennesla (tidl. Vennesla Musikkgymnas), ved å gjøre det vanskeligst mulig å drive skole.

Det går sport i at politikerne påstår at KV vil stjele elever fra Vennesla VGS. Dette er ukorrekt. Tall fra KV viser at bare ti prosent av elevene ved skolen kommer fra Vennesla. Skolen tilbyr også studiespesialisering, en klasse som per dags dato har tre elever fra Vennesla.

KV tilbyr studieretningen musikk, dans og drama, noe Vennesla VGS ikke gjør. Elevene som går musikk, dans og drama ville ikke gått på Vennesla VGS, dersom KV ikke hadde vært et valg. Disse elevene ville heller valgt Vågsbygd, da Vennesla ikke tilbyr programfaget musikk, dans og drama. En svært høy prosentandel av disse ti prosentene hadde altså valgt en annen skole enn Vennesla VGS, uavhengig av KVs eksistens. Vi står da igjen med disse tre elevene som får friheten til å ta et valg over egen fremtid.

Grunnen til at elevene velger KV, er blant annet at KV har vist seg å levere et bedre tilbud, i tillegg til å ha mindre mobbing og et bedre skolemiljø. Hadde ikke KV levert et bedre tilbud enn det det offentlige klarer, ville man valgt det offentliges tilbud, fremfor det private. Det finnes ingen hold i argumentene mot privatskoler, og man forstår da at de venstrevridde sosialistene ikke evner eller våger å tenke innovativt.

Vennesla VGS har tidligere hatt monopol på videregående utdanning i kommunen. Skolen har ikke hatt noen form for krav om å levere et godt tilbud, da eleven i kommunen uansett ikke får friheten til å kunne velge et bedre tilbud. Vennesla FpU mener at konkurranseutsetting av offentlig sektor er svært bra, da dette fører til utvikling og forbedring av innbyggernes tjenester. Målet om selvrealisering og kunnskapsoppnåelse ivaretas ikke i den offentlige enhetsskolen, men i et mangfold av skoler, fag og undervisningsformer.

Vi er definitivt blant de største forkjemperne for Kristen VGS Vennesla, og nå er det på tide å gi KV Vennesla muligheten til å kunne drive en bra skole, slik at den offentlige skolen vil levere et tilbud som er elevene verdig. Skolen er til for elevene, og da er det viktig å gjøre alt vi kan for at elevene får det beste tilbudet.

Andreas Ingebretsen

Vennesla på landsmøtet 2016

Under helgens landsmøte (9.-10. April) var Vennesla representert ved Andreas Ingebretsen og Christian Steen Moen. Vennesla var også godt representert på talerstolen. Videoene under viser to av Vennesla-delegasjonens taler. Christian snakker sitt liberale syn på narkotikapolitikk, og Andreas snakker om allemannsretten

 

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=iVpg_pOb488&nohtml5=False”]

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=c7ifpiLJ13I”]

Aktiv dødshjelp

I dag er aktiv dødshjelp ulovlig i Norge. Men er det riktig å tvinge mennesker til å leve med smerter den siste tiden, hvis de selv ønsker en fredfull død?12003135_916220601748374_3337955562291353982_n